TÜRKİYE

Kültürlerarası Topluluk Değerlendirme ve Planlama

Topluluk temelli bir planlama ve değerlendirme sistemi geliştirmeyi amaçlamakta olan ve ICCEP olarak adlandırılan bu projede, okullar ve diğer paydaşlar göç geçmişi olan öğrencilerin gelişimi için iş birliği içerisindedir ve ağın bir üyesi veya bir dış kuruluş, ICCEP süreci boyunca kolaylaştırıcı ve arabulucu olarak hareket etmektedir. ICCEP terimi, tüm paydaşları değerlendirme ve planlama sürecine dahil edilmesi anlamına gelmektedir. Bu projede, eğitim yönetişim sistemleri ile katılımcı ülkelerin destekleyici kültürlerarası politikaları ve belgeleri gözden geçirilecektir.
Öğretmenlerin, okul liderlerinin ve diğer sektörel destek kurumlarının anket yanıtları, ICCEP için bir kavram haritası geliştirmeyi ve ICCEP’in kalite göstergeleri çerçevesi ile ayrıntılı mekanizmasının geliştirilmesini sağlayacaktır. Konsorsiyum, vaka çalışmaları aracılığıyla ağ üyelerinin mevcut yetkinliklerini geliştirmek için hangi eğitim ihtiyaçlarının sağlanması gerektiğini keşfedecektir. Bu sebeple proje, bir Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders (MOOC) ve göçmen öğrenciler için planlama yapmak ve topluluklara entegre etmek için gerekli kaynaklardan oluşan bir araç setini içermektedir. Ayrıca ICCEP için gerekli mekanizmalarla ilgili eğitimi de içerecektir.


ORTAKLIK

Proje ortaklığı Dublin City Üniversitesi, Johannes Kepler Üniversitesi, Oslo Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Junta de Extremadura temsilcilerinden oluşan deneyimli bir ortaklıktır. Her ortak projeye görüşünü, bilgisini, deneyimini ve altapısını sunmaktadır. Her ortak ülkenin yerleşik bir kalite güvencesi ve eğitim yönetişimi sistemi vardır ve eğitim sistemlerinde yüksek oranda göçmen kökenli öğrenciler (mülteciler, sığınmacılar ve ekonomik göçmenler) mevcuttur ve bu nedenle, özellikle Avrupa’daki tüm göçmen öğrenci türleri için geçerli olan ICEP kapsamını araştırmak ve ICCEP’deki paydaş yetkinliklerinin arttırılması için kapsamlı bir mesleki gelişim sisteminin yanı sıra bu yeni değerlendirme modeli için eksiksiz bir mekanizma sunan bir çerçeve geliştirmekle ilgilenmektedir. Öngörülen sonuç, bu projenin AB yönetişim yapılarıyla uyumlu tam bir ICCEP mekanizması sağlayacağıdır.


PROJE AKTİVİTELERİ

Her ortak, çıktıların özelliklerini ana hatlarıyla belirtmek ve ICCEP kavramsal haritası ve ICCEP göstergeler çerçevesini geliştirmek için ülkelerindeki kilit paydaşlarla değerlendirmede ve müzakerede bulunacaktır.

Kültürlerarası toplum temelli değerlendirme ve Planlama ile ilgili engelleyici ve kolaylaştırıcı faktörlerle ilgili okul öğretmenlerinin algıları ölçen ön keşif anketi geliştirilecektir.

Projenin sonuçlarını vurgulamak, yaymak, sunmak, farkındalık geliştirmek ve değerlendirmek için yayınlar ve çoklu etkinlikler.

Okul liderleri, okul müfettişleri / destek kurumları ve öğretmenlerin ICCEP ile etkin bir şekilde ilgilenmeleri için bir Kitlesel Çevrimiçi Açık Ders (MOCC) geliştirilmesi.

Bir eğitim program ve öğrenme ortamının geliştirilmesi.

Projenin çıktıları için bir değerlendirme çerçevesinin geliştirilmesi.

Dört ülkedeki okullarla ilgili bir dizi vaka çalışması.

Araştırma projesinin kavramsal haritası.


PROJE HAKKINDA

Kültürlerarası Toplum Değerlendirme ve Planlama [ICCEP] başlıklı bu projenin bağlamı, eğitim kalitesinin ekonomik üretkenlik için merkez olduğu okul topluluklarına göçmen öğrencilerin entegrasyonu ile giderek daha fazla ilgilenen sosyal ve ekonomik bir tasarıdır (Baxter & Hult , 2017) ve kamu hizmetlerinin yönetiminin hükümetten diğer paydaşlara dağıtılmasına vurgu yapmaktadır. Aynı zamanda, çelişkili bir biçimde, göçmen öğrencilerin entegrasyonunu sağlamak için uygulamalar geliştirmeye yönelik bu büyük özerklik, yerelleştirilmiş planlama ve faaliyetlerin kalite güvencesine olan gereksinimi arttırmıştır. (Brown ve diğerleri 2020). Bu proje, göç geçmişi olan öğrencilerin eğitim topluluklarına entegrasyonunu planlayan, değerlendiren ve destekleyen mekanizmaların en iyi şekilde nasıl hayata geçirileceğine dair stratejiler ve destekleri araştırmayı ve sunmayı amaçlamaktadır. Avrupa’da, en iyi modeli bulma arayışı devam ederken, kısa bir süre içinde çeşitli değerlendirme ve planlama modelleri geliştirildi ve uyarlandı (Ehren ve diğerleri, 2012). Göçmen kökenli öğrencilerin yaşam fırsatlarını artıracak mekanizmaları devreye sokmak için ayrı ayrı çalışan okulların maliyeti ve karmaşıklığı ve buna paralel olarak okulları kümeler veya gruplar halinde birlikte çalışmaları için yetkilendirme ihtiyacı, hem gelişim hem de değerlendirme amaçları için bir araya gelen okul grupları veya kümeleri kavramını üretmiştir.

Topluluk temelli bir planlama ve değerlendirme sistemi geliştirmeyi amaçlamakta olan ve ICCEP olarak adlandırılan bu projede, okullar ve diğer paydaşlar göç geçmişi olan öğrencilerin gelişimi için işbirliği içerisindedir ve ağın bir üyesi veya bir dış kuruluş, ICCEP süreci boyunca kolaylaştırıcı ve arabulucu olarak hareket etmektedir. ICCEP terimi, tüm paydaşları değerlendirme ve planlama sürecine dahil edilmesi anlamına gelmektedir.

Bu projede, eğitim yönetişim sistemleri ile katılımcı ülkelerin destekleyici kültürlerarası politikaları ve belgeleri gözden geçirilecektir. Öğretmenlerin, okul liderlerinin ve diğer sektörel destek kurumlarının anket yanıtları, ICCEP için bir kavram haritası geliştirmeyi ve ICCEP’in kalite göstergeleri çerçevesi ile ayrıntılı mekanizmasının geliştirilmesini sağlayacaktır. Konsorsiyum, vaka çalışmaları aracılığıyla ağ üyelerinin mevcut yetkinliklerini geliştirmek için hangi eğitim ihtiyaçlarının sağlanması gerektiğini keşfedecektir. Bu sebeple proje, bir Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders (MOOC) ve göçmen öğrenciler için planlama yapmak ve topluluklara entegre etmek için gerekli kaynaklardan oluşan bir araç setini içermektedir. Ayrıca ICCEP için gerekli mekanizmalarla ilgili eğitimi de içerecektir.

Proje ortaklığı Dublin City Üniversitesi, Johannes Kepler Üniversitesi, Oslo Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Junta de Extremadura temsilcilerinden oluşan deneyimli bir ortaklıktır. Her ortak projeye görüşünü, bilgisini, deneyimini ve altyapısını sunmaktadır. Her ortak ülkenin yerleşik bir kalite güvencesi ve eğitim yönetişimi sistemi vardır ve eğitim sistemlerinde yüksek oranda göçmen kökenli öğrenciler (mülteciler, sığınmacılar ve ekonomik göçmenler) mevcuttur ve bu nedenle, özellikle Avrupa’daki tüm göçmen öğrenci türleri için geçerli olan ICEP kapsamını araştırmak ve ICCEP’teki paydaş yetkinliklerinin arttırılması için kapsamlı bir mesleki gelişim sisteminin yanı sıra bu yeni değerlendirme modeli için eksiksiz bir mekanizma sunan bir çerçeve geliştirmekle ilgilenmektedir.


ÇIKTILAR

Çıktı 1: Proje Websitesi

Proje web sitesi PAÜ tarafından diğer ortaklarla iş birliği içinde geliştirilecektir. PAÜ, bu türden eğitim web sitelerinin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve izlenmesinde önemli deneyime sahiptir. Koordinatör ortak ayrıca, web sitesinin projede yer alan tüm çıktılara kolayca erişilebilir genel bir bakış sağlamasının yanı sıra çıktılar geliştirilirken projenin ayrıntılarını ve çıktılarını okullara, devlet kurumlarına ve destek hizmetlerine yayılmasını sağlamak için tüm ortaklarla iletişim kuracaktır. Tüm ortaklar web sitesini test edecek ve kullanılabilirlik konusunda geri bildirim sağlayacaklardır. Maksimum etki ve aktarılabilirlik potansiyelini sağlamak için ortaklar, web sitesinin her bir ortak ülkedeki ve Avrupa genelindeki paydaş gruplar tarafından erişilebilir olmasını sağlamak adına ana metinleri, başlıkları vb. kendi ana dillerine de çevireceklerdir.


Çıktı 2: Literatürün Gözden Geçirilmesi

Öncü kuruluş, incelemeyi koordine edecek ve ortaklara arama terimleri, yayın yılları ve bir raporlama şablonu ile ilgili belirli bir arama protokolü sağlayacaktır. Her ortak, analizin bir bölümünü uygulayacak ve koordinatör tarafından tasarlanan arama protokolünü ve şablonu kullanarak ekibe rapor verecektir. Analiz, okul ağlarında toplum temelli yönetişimi ve eğitimin kalite güvencesini destekleyebilecek topluluklara göçmen kökenli öğrencilerin entegrasyonu için mevcut değerlendirme ve planlama modlarının temel özelliklerini ana hatlarıyla belirlemek için kullanılacaktır.
Bu temel özellikler, projedeki çıktıların tasarlanması, ICCEP Kavramsal Haritasının tanımlanması ve geliştirilmesi için bir temel oluşturacaktır. Her ortak, çıktıların özelliklerini ana hatlarıyla belirtmek ve ICCEP kavramsal haritası ve ICCEP göstergeler çerçevesini geliştirmek için ülkelerindeki kilit paydaşlarla değerlendirmede ve müzakerede bulunacaktır.
Son gösterge seti, hakemli dergilerden ve ulusal ve uluslararası raporlardan örneklerin bir özeti olacaktır. İnceleme ayrıca açık erişimli hakemli bir dergi aracılığıyla ve ICCEP Web Sitesinde bir rapor olarak yayınlanacaktır.


Çıktı 3: Anket

Kültürlerarası toplum temelli değerlendirme ve Planlama ile ilgili engelleyici ve kolaylaştırıcı faktörlerle ilgili okul öğretmenlerinin algıları ölçen ön keşif anketi geliştirilecektir. Bu anket her ülkedeki öğretmenleri okul türüne ve yerine göre katmanlı bir amaca yönelik örnekleme stratejisi kullanarak ele alacaktır. Anket her ülkede pilot olarak uygulanacak ve tercüme edilecektir (Almanca, Türkçe, İspanyolca ve Norveççe). Anket, öğretmenlerin okullar arası iş birliğine ve okul topluluklarındaki kültürlerarası toplum temelli değerlendirme ve planlama ile ilgili engelleyici ve kolaylaştırıcı faktörlere ilişkin algılarını belirlemek için her bir ortak ülkedeki okullara gönderilecektir. Analiz, parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel teknikler kullanılarak yapılacaktır. Bu veriler, ICCEP Kavramsal Haritası, Göstergeler Çerçevesi, Okul Liderleri, Öğretmenler, Müfettişler için MOOC ve Göçmen öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin geliştirilmesinden sorumlu diğer sektörel destek kurumlarının sonraki çıktılarına katkıda bulunacaktır.


Çıktı 4: Durum Çalışmaları

Nitel araştırmada, özellikle durum çalışmaları alanında güçlü bir uzmanlığa sahip olan JKU liderliğinde, ilk anketi tamamlayan okullar havuzundan seçilen, ülke başına altı okulun bu çok modelli vaka çalışması, bir okul ağında çalışma, değerlendirme ve planlama ile ilgili tüm paydaşların deneyimlerini ve göçmen öğrencilerin topluluklara entegrasyonundan sorumlu destek hizmetlerini ortaya koymayı amaçlayacaktır. Her bir ortak, bir dizi vaka çalışması geliştirerek kendi ülkelerinde / bölgelerinde ICCEP anlayışını geliştirmeyi amaçlamaktadır: Türkiye’de Pamukkale Üniversitesi; Norveç’te Oslo Üniversitesi; İrlanda’da Dublin City Üniversitesi; Avusturya’da Linz Üniversitesi; İspanya’da Junta de Extremadura. Literatür taraması, anket ve mülakatlar temelinde, her bir proje ortağının anadilinde (Avusturya için Almanca, Türkçe, İspanyolca, Norveççe ve İngilizce) bir vaka çalışması protokolü geliştirilecektir. Analiz sonucunda ülke vakalarının açıklamaları da proje ekibinin diğer dillerine İngilizce ‘den tercüme edilecektir. Bu şekilde araştırma sonuçları, İngilizce dilindeki yayınlarda ve raporlarda sık sık yer almayan okul değerlendirmelerinin olduğu ülkeler için erişilebilir hale gelmiş olacaktır. Ortak ülkelerin proje koordinatörleri (tüm koordinatörler İngilizce dilinde yetkindir) çeviri kalitesinden sorumlu olacaktır. Vaka Çalışmasının sonucu (1-5 çıktılarıyla birlikte) ICCEP çerçevesinin geliştirilmesi için de kullanılacaktır.


Çıktı 5: Kavramsal Harita

Anket, mülakatlar, literatür taraması ve durum çalışmalarına dayalı olarak ICCEP için bir kavramsal harita modeli oluşturulacaktır. Bu kavramsal harita, ICCEP’te önemli etkisi olduğu kanıtlanmış tüm unsurları bir araya getirecektir. Diğer tüm proje eylemleri kavramsal modele dayanacaktır. Bu kavramsal harita, her program ülkesinin kendi dillerinde mevcut olması için tercüme edilecektir.


Çıktı 6: Çerçeve ve Göstergeler

Bu çıktı, göçmen öğrencilerin topluluklara entegrasyonu sorumluluğuna sahip okul liderleri, müfettişler ve destek hizmetlerine yönelik eğitim modülünde açıklandığı gibi yürütülecek ICCEP faaliyetlerinin daha sonra geliştirilmesi için metodolojik temelleri keşfetmeyi ve oluşturmayı amaçlamaktadır.


Çıktı 7: Ara Rapor

Bu noktaya kadar proje tarafından tamamlanan faaliyetler hakkında rapor oluşturulacaktır. Bu kapsamda ara rapor; ICEP ile ilgili uluslararası literatürün bir özetini; keşif araştırması ve görüşmelerden elde edilen bulguları içerecek, ICCEP için ağ tabanlı dağıtılmış değerlendirme ve planlamadaki en iyi uygulamanın kavramsal haritasını sunacak; vaka çalışmalarından ilk bulguları ana hatlarıyla belirtecektir.


Çıktı 8: ICCEP Eğitim Programının Geliştirilmesi

Okul liderleri, okul müfettişleri / destek kurumları ve öğretmenlerin ICCEP’e etkin bir şekilde dahil olabilmeleri için ayrıntılı kılavuzlar ve araçlar sağlanacak, çok dilli bir Araç Seti geliştirilecektir. Extremadura Denetim Kurulu, Araç Setinin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını koordine edecektir. Her ortak, Araç Setinin iyileştirilmesi için girdi, geri bildirim ve düzeltici eylemler sağlayacaktır. Araç Seti ayrıca tercüme edilecek ve daha sonra her ülkenin ana diline sunulacaktır. Araç Seti, alaka düzeyini keşfetmek ve planlanan olumlu etkiyi yaratmasını sağlamak için her program ülkesinde denenecektir. Her ortak ayrıca, Araç Setinin iyileştirilmesi için geri bildirim ve düzeltici eylemler sağlayacaktır.


Çıktı 9: Kitlesel Çevrimiçi Açık Ders (MOOC) Geliştirilmesi

Eğitim almamış veya okul yaşamının günlük işleyişine katılmamış olan üyelere yönelik, okullarda ve ilgili kuruluşlarında ICCEP stratejilerine nasıl dahil olabilecekleri konusunda, özel olarak tasarlanmış bir kitlesel çevrimiçi açık ders (MOCC) geliştirilecektir. Her bir ortak ayrıca, MOOC’un iyileştirilmesi için geri bildirim ve iyileştirici eylemler sağlayacaktır. PAÜ, MOOC’u geliştirecek ve yayacaktır. Tüm ortaklar geri bildirim ve girdi sağlayacaktır. MOOC ayrıca tercüme edilecek ve daha sonra her bir ülkenin anadilinde erişilebilir olacaktır. MOOC, ülkelerin ilgisini araştırmak ve planlanan olumlu etkiyi yarattığından emin olmak amacıyla her program ülkesinde denenecektir. Her ortak ayrıca, MOOC’un iyileştirilmesi için geri bildirim ve düzeltici eylemler sağlayacaktır.


Çıktı 10: Eğitim Modülü

Bu çıktı, Avrupa’daki diğer kuruluşlar ve eğitim kurumlarının, ICCEP’de kendi eğitim programlarını okul liderleri, müfettişler, sektörel destek ajansları, toplum temelli değerlendirme ve planlamada ve göçmen öğrencilerin topluluklara entegrasyonunda önemli rollere sahip uluslararası kuruluşların üyeleri gibi bir dizi paydaşa sağlamaları adına bir eğitim programı tasarlamayı amaçlamaktadır.

Tüm ortakların katılımıyla, CEE tarafından koordine edilen hedefler:
– ICCEP ve okul ağlarının oluşturulması için bir temel oluşturmak
– ICCEP’i okul ağlarında ve okul gelişiminde tanıtmak
– Okul liderlerinin, okul müfettişlerinin / destek hizmetlerinin ve okul personelinin ICCEP’e liderlik etme / dahil olma kapasitesini geliştirmek
– ICEP etkinliklerine ilişkin uygulamalı deneyim sağlamak
– toplum temelli ICCEP için bir metodoloji sağlamak: BİT kaynaklarının (araç seti) ve stratejilerin kullanımı, deneyimlerin toplanması, değerlendirilmesi ve paylaşılması
– eğitim modülünde kullanılabilecek bir dizi oturum, ders planı, etkinlik ve değerlendirme stratejisi sağlamak.


Çıktı 11: Proje Değerlendirmesi

Değerlendirmenin amacı, proje grubu için ek bir kalite güvence kontrolü sağlamaktır. Değerlendirme ve tasarım konusunda geniş deneyime sahip olan Extremadura denetim kurulu tarafından dahili olarak yönetilecektir. Dolayısıyla bu çıktı, proje ekibinin süreçleri, prosedürleri ve algıları ile ilgili faydalı veriler sağlayacaktır. Ayrıca, harici ortakların projenin çalışmasına ilişkin algıları ile ilgili bazı veriler elde etmeye çalışacaktır. Değerlendirme ortağı ayrıca, 8, 16 ve 24. aylarda özellikle hedef grup üyelerine yönelik bir iç değerlendirme anketi gerçekleştirecektir.


Çıktı 12: Nihai Rapor

Nihai rapor çoklu etkinlik aracılığıyla proje web sitesinde ve Facebook’ta yayınlanacaktır (Rapor tamamlandıktan ve tercüme edildikten sonra ikinci çoklu etkinlikte yayınlanacaktır). Tüm ortaklar raporla ilgili yorum, geri bildirim vb. sağlayacaktır. Nihai rapor ayrıca her ülkenin ana dilinde yayınlanacaktır.


Pamukkale Üniversitesi