PROJE ÇIKTILARI

Çıktı 1: Proje Websitesi

Proje web sitesi PAÜ tarafından diğer ortaklarla iş birliği içinde geliştirilecektir. PAÜ, bu türden eğitim web sitelerinin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve izlenmesinde önemli deneyime sahiptir. Koordinatör ortak ayrıca, web sitesinin projede yer alan tüm çıktılara kolayca erişilebilir genel bir bakış sağlamasının yanı sıra çıktılar geliştirilirken projenin ayrıntılarını ve çıktılarını okullara, devlet kurumlarına ve destek hizmetlerine yayılmasını sağlamak için tüm ortaklarla iletişim kuracaktır. Tüm ortaklar web sitesini test edecek ve kullanılabilirlik konusunda geri bildirim sağlayacaklardır. Maksimum etki ve aktarılabilirlik potansiyelini sağlamak için ortaklar, web sitesinin her bir ortak ülkedeki ve Avrupa genelindeki paydaş gruplar tarafından erişilebilir olmasını sağlamak adına ana metinleri, başlıkları vb. kendi ana dillerine de çevireceklerdir.


Çıktı 2: Literatürün Gözden Geçirilmesi

Öncü kuruluş, incelemeyi koordine edecek ve ortaklara arama terimleri, yayın yılları ve bir raporlama şablonu ile ilgili belirli bir arama protokolü sağlayacaktır. Her ortak, analizin bir bölümünü uygulayacak ve koordinatör tarafından tasarlanan arama protokolünü ve şablonu kullanarak ekibe rapor verecektir. Analiz, okul ağlarında toplum temelli yönetişimi ve eğitimin kalite güvencesini destekleyebilecek topluluklara göçmen kökenli öğrencilerin entegrasyonu için mevcut değerlendirme ve planlama modlarının temel özelliklerini ana hatlarıyla belirlemek için kullanılacaktır. Bu temel özellikler, projedeki çıktıların tasarlanması, ICCEP Kavramsal Haritasının tanımlanması ve geliştirilmesi için bir temel oluşturacaktır. Her ortak, çıktıların özelliklerini ana hatlarıyla belirtmek ve ICCEP kavramsal haritası ve ICCEP göstergeler çerçevesini geliştirmek için ülkelerindeki kilit paydaşlarla değerlendirmede ve müzakerede bulunacaktır. Son gösterge seti, hakemli dergilerden ve ulusal ve uluslararası raporlardan örneklerin bir özeti olacaktır. İnceleme ayrıca açık erişimli hakemli bir dergi aracılığıyla ve ICCEP Web Sitesinde bir rapor olarak yayınlanacaktır


Çıktı 3: Anket

Kültürlerarası toplum temelli değerlendirme ve Planlama ile ilgili engelleyici ve kolaylaştırıcı faktörlerle ilgili okul öğretmenlerinin algıları ölçen ön keşif anketi geliştirilecektir. Bu anket her ülkedeki öğretmenleri okul türüne ve yerine göre katmanlı bir amaca yönelik örnekleme stratejisi kullanarak ele alacaktır. Anket her ülkede pilot olarak uygulanacak ve tercüme edilecektir (Almanca, Türkçe, İspanyolca ve Norveççe). Anket, öğretmenlerin okullar arası iş birliğine ve okul topluluklarındaki kültürlerarası toplum temelli değerlendirme ve planlama ile ilgili engelleyici ve kolaylaştırıcı faktörlere ilişkin algılarını belirlemek için her bir ortak ülkedeki okullara gönderilecektir. Analiz, parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel teknikler kullanılarak yapılacaktır. Bu veriler, ICCEP Kavramsal Haritası, Göstergeler Çerçevesi, Okul Liderleri, Öğretmenler, Müfettişler için MOOC ve Göçmen öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin geliştirilmesinden sorumlu diğer sektörel destek kurumlarının sonraki çıktılarına katkıda bulunacaktır.


Çıktı 4: Durum Çalışmaları

Nitel araştırmada, özellikle durum çalışmaları alanında güçlü bir uzmanlığa sahip olan JKU liderliğinde, ilk anketi tamamlayan okullar havuzundan seçilen, ülke başına altı okulun bu çok modelli vaka çalışması, bir okul ağında çalışma, değerlendirme ve planlama ile ilgili tüm paydaşların deneyimlerini ve göçmen öğrencilerin topluluklara entegrasyonundan sorumlu destek hizmetlerini ortaya koymayı amaçlayacaktır. Her bir ortak, bir dizi vaka çalışması geliştirerek kendi ülkelerinde / bölgelerinde ICCEP anlayışını geliştirmeyi amaçlamaktadır: Türkiye’de Pamukkale Üniversitesi; Norveç’te Oslo Üniversitesi; İrlanda’da Dublin City Üniversitesi; Avusturya’da Linz Üniversitesi; İspanya’da Junta de Extremadura. Literatür taraması, anket ve mülakatlar temelinde, her bir proje ortağının anadilinde (Avusturya için Almanca, Türkçe, İspanyolca, Norveççe ve İngilizce) bir vaka çalışması protokolü geliştirilecektir. Analiz sonucunda ülke vakalarının açıklamaları da proje ekibinin diğer dillerine İngilizce ‘den tercüme edilecektir. Bu şekilde araştırma sonuçları, İngilizce dilindeki yayınlarda ve raporlarda sık sık yer almayan okul değerlendirmelerinin olduğu ülkeler için erişilebilir hale gelmiş olacaktır. Ortak ülkelerin proje koordinatörleri (tüm koordinatörler İngilizce dilinde yetkindir) çeviri kalitesinden sorumlu olacaktır. Vaka Çalışmasının sonucu (1-5 çıktılarıyla birlikte) ICCEP çerçevesinin geliştirilmesi için de kullanılacaktır.


Çıktı 5: Kavramsal Harita

Anket, mülakatlar, literatür taraması ve durum çalışmalarına dayalı olarak ICCEP için bir kavramsal harita modeli oluşturulacaktır. Bu kavramsal harita, ICCEP’te önemli etkisi olduğu kanıtlanmış tüm unsurları bir araya getirecektir. Diğer tüm proje eylemleri kavramsal modele dayanacaktır. Bu kavramsal harita, her program ülkesinin kendi dillerinde mevcut olması için tercüme edilecektir.


Çıktı 6: Çerçeve ve Göstergeler

Bu çıktı, göçmen öğrencilerin topluluklara entegrasyonu sorumluluğuna sahip okul liderleri, müfettişler ve destek hizmetlerine yönelik eğitim modülünde açıklandığı gibi yürütülecek ICCEP faaliyetlerinin daha sonra geliştirilmesi için metodolojik temelleri keşfetmeyi ve oluşturmayı amaçlamaktadır.


Çıktı 7: Ara Rapor

Bu noktaya kadar proje tarafından tamamlanan faaliyetler hakkında rapor oluşturulacaktır. Bu kapsamda ara rapor; ICEP ile ilgili uluslararası literatürün bir özetini; keşif araştırması ve görüşmelerden elde edilen bulguları içerecek, ICCEP için ağ tabanlı dağıtılmış değerlendirme ve planlamadaki en iyi uygulamanın kavramsal haritasını sunacak; vaka çalışmalarından ilk bulguları ana hatlarıyla belirtecektir.


Çıktı 8: ICCEP Eğitim Programının Geliştirilmesi

Okul liderleri, okul müfettişleri / destek kurumları ve öğretmenlerin ICCEP’e etkin bir şekilde dahil olabilmeleri için ayrıntılı kılavuzlar ve araçlar sağlanacak, çok dilli bir Araç Seti geliştirilecektir. Extremadura Denetim Kurulu, Araç Setinin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını koordine edecektir. Her ortak, Araç Setinin iyileştirilmesi için girdi, geri bildirim ve düzeltici eylemler sağlayacaktır. Araç Seti ayrıca tercüme edilecek ve daha sonra her ülkenin ana diline sunulacaktır. Araç Seti, alaka düzeyini keşfetmek ve planlanan olumlu etkiyi yaratmasını sağlamak için her program ülkesinde denenecektir. Her ortak ayrıca, Araç Setinin iyileştirilmesi için geri bildirim ve düzeltici eylemler sağlayacaktır.


Çıktı 9: Kitlesel Çevrimiçi Açık Ders (MOOC) Geliştirilmesi

Eğitim almamış veya okul yaşamının günlük işleyişine katılmamış olan üyelere yönelik, okullarda ve ilgili kuruluşlarında ICCEP stratejilerine nasıl dahil olabilecekleri konusunda, özel olarak tasarlanmış bir kitlesel çevrimiçi açık ders (MOCC) geliştirilecektir. Her bir ortak ayrıca, MOOC’un iyileştirilmesi için geri bildirim ve iyileştirici eylemler sağlayacaktır. PAÜ, MOOC’u geliştirecek ve yayacaktır. Tüm ortaklar geri bildirim ve girdi sağlayacaktır. MOOC ayrıca tercüme edilecek ve daha sonra her bir ülkenin anadilinde erişilebilir olacaktır. MOOC, ülkelerin ilgisini araştırmak ve planlanan olumlu etkiyi yarattığından emin olmak amacıyla her program ülkesinde denenecektir. Her ortak ayrıca, MOOC’un iyileştirilmesi için geri bildirim ve düzeltici eylemler sağlayacaktır.


Çıktı 10: Eğitim Modülü

Bu çıktı, Avrupa’daki diğer kuruluşlar ve eğitim kurumlarının, ICCEP’de kendi eğitim programlarını okul liderleri, müfettişler, sektörel destek ajansları, toplum temelli değerlendirme ve planlamada ve göçmen öğrencilerin topluluklara entegrasyonunda önemli rollere sahip uluslararası kuruluşların üyeleri gibi bir dizi paydaşa sağlamaları adına bir eğitim programı tasarlamayı amaçlamaktadır.

Tüm ortakların katılımıyla, CEE tarafından koordine edilen hedefler:
– ICCEP ve okul ağlarının oluşturulması için bir temel oluşturmak
– ICCEP’i okul ağlarında ve okul gelişiminde tanıtmak
– Okul liderlerinin, okul müfettişlerinin / destek hizmetlerinin ve okul personelinin ICCEP’e liderlik etme / dahil olma kapasitesini geliştirmek
– ICEP etkinliklerine ilişkin uygulamalı deneyim sağlamak
– toplum temelli ICCEP için bir metodoloji sağlamak: BİT kaynaklarının (araç seti) ve stratejilerin kullanımı, deneyimlerin toplanması, değerlendirilmesi ve paylaşılması
– eğitim modülünde kullanılabilecek bir dizi oturum, ders planı, etkinlik ve değerlendirme stratejisi sağlamak.


Çıktı 11: Proje Değerlendirmesi

Değerlendirmenin amacı, proje grubu için ek bir kalite güvence kontrolü sağlamaktır. Değerlendirme ve tasarım konusunda geniş deneyime sahip olan Extremadura denetim kurulu tarafından dahili olarak yönetilecektir. Dolayısıyla bu çıktı, proje ekibinin süreçleri, prosedürleri ve algıları ile ilgili faydalı veriler sağlayacaktır. Ayrıca, harici ortakların projenin çalışmasına ilişkin algıları ile ilgili bazı veriler elde etmeye çalışacaktır. Değerlendirme ortağı ayrıca, 8, 16 ve 24. aylarda özellikle hedef grup üyelerine yönelik bir iç değerlendirme anketi gerçekleştirecektir.


Çıktı 12: Nihai Rapor

Nihai rapor çoklu etkinlik aracılığıyla proje web sitesinde ve Facebook’ta yayınlanacaktır (Rapor tamamlandıktan ve tercüme edildikten sonra ikinci çoklu etkinlikte yayınlanacaktır). Tüm ortaklar raporla ilgili yorum, geri bildirim vb. sağlayacaktır. Nihai rapor ayrıca her ülkenin ana dilinde yayınlanacaktır.