Inter-Cultural Community Evaluation and Planning

Prosjektet tar sikte på å utvikle et fellesskapsbasert planleggings- og evalueringssystem (heretter kalt ICCEP) der skoler og andre aktører samarbeider i nettverk for forbedring av forholdene for elever med migrasjonsbakgrunn og der et medlem av nettverket eller et eksternt organ fungerer som tilrettelegger og megler under ICCEP-prosessen. Begrepet ICCEP betyr å involvere alle aktører i prosessen med evaluering og planlegging. I dette prosjektet vil utdanningsstyringssystemene og den tilhørende interkulturelle utdanningspolitikken og styringsdokumentene fra deltakerlandene bli studert. Lærernes, skolelederes og andre støttefunksjoners respons vil føre til utvikling av et konseptuelt kart over ICCEP og utvikling av et rammeverk for kvalitetsindikatorer samt et detaljert verktøysett for ICCEP. Gjennom casestudier vil prosjektet utforske hvilke opplæringsbehov som skal utvikles for å utvikle kompetansen til medlemmer av nettverket. Derfor inkluderer dette prosjektet utvikling av et Massive Open Online Course (MOOC) og et verktøysett med viktige ressurser for å planlegge og integrere elever med migrasjonsbakgrunn i samfunnet. Det vil også innebære opplæring i verktøyene som kreves for ICCEP.


PARTNERSKAPET

Prosjektpartnerskapet har lang erfaring og består av representanter for Dublin City University, Johannes Kepler Universitet, Universitetet i Oslo, Pamukkale Universitet og Junta de Extremadura. Hver partner bringer interesse, kunnskap, erfaring og infrastruktur til prosjektet. Hvert samarbeidsland har et etablert system for kvalitetssikring og utdanningsledelse og har en høy andel elever med migrasjonsbakgrunn i utdanningssystemene sine, og de er derfor interessert i å utforske omfanget av ICCEP slik det berører alle typer ungdom med denne bakgrunn (flyktninger, asylsøkere og økonomiske migranter) over hele Europa. Gjennom dette utvikles et omfattende rammeverk for denne nye evalueringsmodellen sammen med et faglig utviklingssystem for forbedring av deltakerkompetanse i ICCEP. Det planlagte resultatet er at dette prosjektet vil gi et omfattende verktøy for ICCEP som er tilpasset EUs styringsstrukturer.


AKTIVITETER

Hver partner vil bruke gjennomgangen og diskusjonene med sentrale aktører i sitt land for å skissere trekk ved løpende output og utvikle ICCEPs konseptuelle kart og ICCEP-rammeverk for indikatorer.

Det vil bli utviklet en innledende spørreundersøkelse av læreres oppfatninger av hvilke faktorer som hindrer og tilrettelegger for interkulturell samfunnsbasert evaluering og planlegging som gjelder for skoleelever med migrasjonsbakgrunn.

Publikasjoner og deltakerarrangementer for å markere, formidle, presentere, utvikle bevissthet og evaluere resultatene av prosjektet.

Utvikling av et MOCC for at skoleledere, tilsynsmyndigheter/aktører med støttefunksjoner og lærere skal være effektivt engasjert i ICCEP.

Utvikling av et treningsprogram og et (online) læringsmiljø.

Utvikling av et evalueringsrammeverk for resultatene av prosjektet.

En serie casestudier av skoler i de fire landene.

Et konseptuelt kart over forskningsprosjektet.